Congo Kivu Buhoya Brown

Congo Kivu Buhoya Br

Brown roast.
Exotic single origin.
Creamy body and fruity aromas.

Highest grading for Congo washed Arabica.


You may also like...